Vedtægter

Vedtægter for Midtjysk Detektorforening

§ 1. Hjemsted Foreningens navn er Midtjysk Detektorforening (Midtdetekt i daglig tale) og har hjemme i Midtjylland. Foreningen er stiftet i Midtjylland den 15. september 2012

§ 2. Formål Foreningens formål, er at engagere foreningens medlemmer i fælles aktiviteter, gennem brug af detektoren, foredrag, ekskursioner, samt udbrede det historiske kendskab til Danmark gennem tiderne gennem et styrket samarbejde med museerne.

§ 3. Optagelse I foreningen kan enhver optages, der er bosiddende i Region Midtjylland (se bilag 1 for oversigt over kommuner) og i øvrigt kan tilslutte sig foreningens vedtægter og etiske regler. Det forventes at det enkelte medlem, efter evne og alder, bidrager til foreningens beståelse. Personer under 18 år, kan deltage i generalforsamlingen, stille forslag, men ikke stemme eller indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 4. Kontingent Vedtages af og fastsættes på generalforsamlingen. Kontingent betales altid forud for et år ad gangen. Indbetalt kontingent kan ikke tilbagebetales. Kontingent forfalder til betaling årligt den 1. januar.

§ 5. Regnskab Regnskabet løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal godkendes af en blandt foreningens medlemmer valgt intern revisor og forelægges generalforsamlingen. Udgifter afholdt af foreningen, skal altid være godkendt af kasserer og et bestyrelsesmedlem.

§ 6a. Bestyrelse På generalforsamlingen vælges en bestyrelse bestående af 4-5 personer og 1-2 suppleanter. Alle valg gælder for 2 år. Der kan maks. være 2 henholdsvis 3 personer på valg pr. år. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen og skal bestå af en formand, en næstformand, en kasserer, et eller to bestyrelsesmedlemmer, samt en eller to suppleanter. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt. §6b Fuldmagt Bestyrelsen kan give kassereren og et bestyrelsesmedlem fuldmagt til at disponere over foreningens driftskonto i pengeinstitut i henhold til vedtægterne og de trufne beslutninger på generalforsamlingen.

 § 7. Generalforsamling Højeste myndighed i foreningen er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes med mindst 30 dages varsel. Forslag, som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamling sammentræder. Ordinær generalforsamling skal være afholdt inden april.

Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af ordstyrer. 2. Valg af stemmetæller 3. Formandens beretning. 4. Aflæggelse af regnskab. 5. Fastsættelse af kontingent 6. Indkomne forslag. 7. Valg af bestyrelse (evt. offentliggørelse af digital afstemning). 8. Valg af intern revisor. 9. Eventuelt.

Der kan under punktet ”Eventuelt” ikke træffes beslutninger. Ekstraordinær generalforsamling kan sammenkaldes med 14 dages varsel, såfremt 2 af bestyrelsen eller 40% af foreningens medlemmer ønsker dette. Generalforsamling holdes, hvor bestyrelsen i samråd finder det mest hensigtsmæssigt.

§ 8. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer kan ske såfremt mindst 2/3 af afgivne stemmer på generalforsamlingen er herfor.

§ 9. Eksklusion fra foreningen Et medlem kan ekskluderes fra foreningen, med øjeblikkelig virkning, såfremt medlemmet skader foreningens omdømme, image eller overtræder foreningens vedtægter, herunder etiske regler. Ligeledes vil overtrædelse af Museumsloven vedr. Danefæ medføre øjeblikkelig udelukkelse. Eksklusion kræver en enig bestyrelse, og skal efterfølgende forelægges generalforsamlingen. Ved eksklusion er medlemmet forpligtiget til straks at tilbagelevere materiale udlånt fra foreningen.

§ 10. Foreningens opløsning Foreningen opløses såfremt mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer beslutter dette på en ordinær generalforsamling, og dette efterfølgende bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling med almindeligt flertal. Opløses foreningen, anvendes eventuel kapital til formål efter generalforsamlingens beslutning indenfor et almennyttigt formål.

Bilag 1. Oversigt over kommuner i region Midtjylland.

Følgende kommuner er inden for Midtjysk Detektorforenings virkeområde. • Favrskov

Oversigt over kommuner i region Midtjylland inden for Midtdetekts virkeområde

• Hedensted • Herning • Holstebro • Horsens • Ikast-Brande • Lemvig • Norddjurs • Odder • Randers • Ringkøbing-Skjern • Samsø • Silkeborg • Skanderborg • Skive • Struer • Syddjurs • Viborg • Århus